ترجمه مقاله

ماشین عدل‌ساز

baling machine

واژه‌های مصوب فرهنگستان

افزاره‌ای برای بستن و شکل دادن مواد شکل‌پذیر به‌صورت عدل متـ . عدل‌ساز
ترجمه مقاله