ترجمه مقاله

ماشین برش

shearing machine

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستگاه فلزبُر در کارگاه‌های ورق‌کاری و آهنگری که برای بریدن میله یا ورق یا صفحۀ فلزی به کار می‌رود
ترجمه مقاله