ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

لیگاند

ligand

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هر مولکول یا آنیونی که در فضای هم‌آرایی اتم یا یون مرکزی شرکت کند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما