ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

لیگاند پل‏ساز

bridging ligand

واژه‌های مصوب فرهنگستان

لیگاندی که هم‌زمان به دو یا چند فلز یا اتم مرکزی متصل شده باشد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما