ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لک‌لک گردن‌کُرکی

Ciconia episcopus microselis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زیرگونه‏ای از تیرۀ لک‌لکیان و راستۀ لک‌لک‌سانان که بالای بدن آن سیاه و بال‌ها و سینه سفید و گردن آن کرکی و سفید است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ