ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لک‌لک شرقی

Ciconia boyciana

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گونه‏ای از لک‌لکیان و راستۀ لک‌لک‌سانان با پا و گردن طویل که پرهای پروازی سفید و دم بلند و زینتی دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ