ترجمه مقاله

لولۀ معدی

gastrostomy tube, G-tube

واژه‌های مصوب فرهنگستان

لوله‌ای که یک‌ سر آن مستقیماً وارد معده می‌شود و معده را به خارج از بدن متصل می‌کند
ترجمه مقاله