ترجمه مقاله

لبۀ دنباله‏رو

following limb

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخشی از لبۀ قرص جِرم سماوی در سمت مخالف حرکت آن در آسمان
ترجمه مقاله