ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لایی بار

load divider

واژه‌های مصوب فرهنگستان

افزاره‌ای برای مهار حرکت‌های طولی ناخواستۀ بار در واگن‌های بسته
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ