ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لایۀ تحکیم

capping layer

واژه‌های مصوب فرهنگستان

لایه‌ای که برای استحکام بیشتر بستر و امکان متراکم کردن لایۀ زیراساس و همچنین لایه‌های روی آن ایجاد می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ