ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لایۀ ای

E layer, Heaviside layer, Kennelly-Heaviside layer, E region

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ناحیه‌ای از یون‌سپهر در ارتفاع 90 تا 150 کیلومتری که ازطریق بازتاب شدید امواج رادیویی با بسامد یک تا سه مگاهرتز بر ارتباطات دوربُرد اثر می‌گذارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ