ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

لالۀ گوش

auricle 2, auricula 2, ala auris, pinna

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پرده‏ای از پوست و غضروف در آستانۀ سوراخ بیرونی مجرای گوش خارجی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما