ترجمه مقاله

قوۀ قهریه

force majeur

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رویدادی غیرقابل‏پیش‏بینی و غیرقابل‏اجتناب که به عدم انجام تعهد منجر شود
ترجمه مقاله