ترجمه مقاله

قفل درِ موتور

bonnet lock, hood lock

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سازوکاری برای قفل کردن درِ موتور
ترجمه مقاله