ترجمه مقاله

قطعه‌نمونۀ دائم

permanent sample plot, permanent growth plot, permanent inventory plot

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قطعه‌نمونه‌ای که از آن در بازه‌های چندساله در اندازه‏گیری‌ها استفاده می‌شود
ترجمه مقاله