ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

قطب منفی

cathode 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قطبی در باتری که جریان از آن خارج شود؛ این قطب نسبت به باتری منفی و نسبت به مدار خارجی مثبت است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما