ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

قطب مثبت

anode 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قطبی در باتری که جریان وارد آن شود؛ این قطب نسبت به باتری مثبت و نسبت به مدار خارجی منفی است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما