ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قرمز‌پوسه

red rot, red heart decay

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هرنوع پوسیدگی چوب که نمود آن به رنگ قرمز یا قرمز ارغوانی باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ