ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قدر کی

K magnitude

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قدر عبوری از پالایۀ کی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ