ترجمه مقاله

قانون هس

Hess's law

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قانونی که نشان می‌دهد گرمای پخش‌شده یا جذب‌شده در واکنش شیمیایی یک‌مرحله‌ای یا چندمرحله‌ای یکسان است متـ . قانون ثابت بودن جمع گرماها law of constant heat summation
ترجمه مقاله