ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاعدۀ مساحت

area rule

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قاعده‌ای ناظر بر توزیع موزون سطح مقطع در محور طولی هواپیماهای تراصوتی یا اَبَرصوتی برای به حداقل رساندن پَسار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ