ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاعدۀ طوقه

bead face, bead ledge, bead sole

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخش‌های تخت ناحیۀ طوقه، بین پاشنه (heel) و پنجه (toe)، که بر روی نشیمن طوقه قرار می‌گیرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ