ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاعدۀ جابه‏جایی

commutation rule

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رابطۀ بین دو عملگر جابه‏جایی‌ناپذیر در مکانیک کوانتومی که ارتباط میان ترتیب حاصل‌ِضرب عملگرها را نشان می‌دهد متـ . رابطۀ جابه‏جایی commutation relation
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ