ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاتل سیاسی

assassin

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرد مزدور یا متعصبی که با هدف سیاسی شخص یا اشخاصی را به قتل می‏رساند متـ . قاتل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ