ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فیلم کارآگاهی

detective film, mystery film

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فیلمی که در آن جست‌وجوی شخصیت اصلی فیلم، که معمولاً کارآگاه یا مأمور پلیس یا روزنامه‏نگار یا وکیل است، به افشای اسرار یک جنایت منتهی می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ