ترجمه مقاله

فیلم ب

B movie, B feature, B picture

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فیلم‌هایی منطبق ‌بر نظام تولید استودیویی که برای کسب سود بیشتر با بودجۀ کم در زمانی کوتاه و با موضوعات عامه‌پسند تولید می‌شوند
ترجمه مقاله