ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فهرست قرمز

Red List, IUCN Red List of Threatened Species, IUCN Red List, Red Data List

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فهرستی از گونه‌های درخطر که در کتاب قرمز آمده است و از 1964 منتشر می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ