ترجمه مقاله

فضاخالی

holiday 3

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هرنوع ناپیوستگی در پوشش مانند تخلخل یا تَرَک یا شکاف
ترجمه مقاله