ترجمه مقاله

فشرده‌سازی

condensation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تلفیق چندین معنا یا مفهوم یا هیجان در یک تصویر یا نماد
ترجمه مقاله