ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

فشار اشباع بی‏دَررو

adiabatic saturation pressure

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فشاری که در آن بسته‏هوای مرطوب با انبساط به‌صورت بی‏دَررو خشک، به سیری می‏رسد متـ . فشار میعان condensation pressure فشار میعان بی‏دَررو adiabatic condensation pressure
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما