ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فریار

adjutant

واژه‌های مصوب فرهنگستان

افسری که فرماندهان عالی‏رتبه را در امور مختلف، برای پیشبرد وظایف آنان یاری می‏کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ