ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فروگشته

catabolite

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ترکیب حاصل از فروگشت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ