ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرونشانی فروگشته‌ای

catabolite repression

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کاهش یا توقف ساخت زی‌مایه‌های دخیل در فروگشت قندهایی مانند لاکتوز و آرابینوز با حضور گلوکوز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ