ترجمه مقاله

فروریزۀ اتمی

atomic fallout

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← فروریزه
ترجمه مقاله