ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرغون پشتکار

track dolly, rail dolly, pony car

واژه‌های مصوب فرهنگستان

افزاره‌ای متشکل از چرخ ـ محور با لبه و کفی شبیه به فرغون برای حمل مصالح خط به‌صورت دستی در مسافت‌های کوتاه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ