ترجمه مقاله

فرضیۀ درآمد دائمی

permanent income hypothesis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرضیه‌ای که برمبنای آن افراد مخارج خود را براساس متوسط درآمد درازمدت موردانتظار تنظیم می‌کنند
ترجمه مقاله