ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرضیة دیراک

Dirac hypothesis, Dirac-Jordan hypothesis, Dirac principle

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرضیه‌ای مبنی بر اینکه مقادیر ثابت‌های طبیعت، مانند ثابت جهانی گرانش و ثابت پلانک و بار بنیادی در طول زمان تغییر می‌کنند و تابعی از عمر عالم‌اند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ