ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

فرایند سُل‌ـ ژل

sol-gel process

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند انتقال پراکنه‌ای از ذرات کلوئیدی به‌ حالت ژل
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما