ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرایند سُل‌ـ ژل

sol-gel process

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند انتقال پراکنه‌ای از ذرات کلوئیدی به‌ حالت ژل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ