ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فراکِشَند مِهین میانگین

mean high-water springs

واژه‌های مصوب فرهنگستان

میانگین ارتفاع فراکِشَندها در مِه‌کِشَندهای یک مکان در طی یک دورۀ نوزده‌ساله
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ