ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فراروان‌شناسی

metapsychology

واژه‌های مصوب فرهنگستان

توصیف نظریه‌ یا عقاید عمومی فروید در بالاترین سطح انتزاع که شامل دستگاه روانی، مانند فرومن و آن‌من و فرامن، و توزیع انرژی در چارچوب آن میشود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ