ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرارَفت زمین‌گَرد

geostrophic advection

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انتقال خواص جوّی توسط باد زمین‌گَرد در امتداد وزش آن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ