ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرارانده

obducted

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حالت صفحۀ اقیانوسی که بر لبۀ صفحۀ قاره‏ای رانده شده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ