ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرابَر رورومسافری

ro-ro/vehicle/passenger ferry, ro-ro/passenger ferry

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شناوری که هم‌زمان قادر به جابه‌جایی مسافر و خودروِ با مسافر یا بدون مسافر و بارهای رو‌رو است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ