ترجمه مقاله

فانوس دریایی

lighthouse

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سازه‌ای در خشکی که دارای چراغ یا چراغ‌هایی است و از آن به‌عنوان علامت دریایی استفاده میشود
ترجمه مقاله