ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فاز 2

phase 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رسانایی حامل جریان، در یک مدار یا سامانۀ چندفازه (polyphase system) متـ . رسانای فاز phase conductor، خط فاز phase line، سیم فاز phase wire
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ