ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غنچه‏ریزی

flower bud abscission

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ریزش غنچه براثر تشکیل لایۀ ریزشی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ