ترجمه مقاله

غزال کوویه

Gazella cuvieri

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گونه‏ای از تیرۀ گاویان و راستۀ زوج‏سُم‏سانان که پشت و سر و پاهای آن قهوه‏ای تیره و شکم آن سفید است و لکه‏های سفیدی بر روی کفل دارد و دُمش تقریباً سیاه است و در بالای بینی لکه‏ای سیاه دارد
ترجمه مقاله