ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غرقه‌ساحل

drowned beach

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ساحل‍ی که به علت افزایش سطح آب دریا یا نشست ساحل، در زیر آب فرورفته باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ