ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غذاخانه

galley

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محل مشخصی در داخل هواپیما برای نگهداری و ارائۀ مواد غذایی و انواع نوشیدنی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ